Teemakohtainen kehityssuunnitelma – Tablet-laitteiden opetuskäyttö

Tablet-laitteiden opetuskäytön kehittämisessä haetaan tulevaa opetussuunnitelmaa tukevia toimintoja, yhteistyötä yli luokkarajojen ja vertaisoppimista. Tarkoituksena on hankkia koululle lisää tabletteja, mm. opettajille tulee vuoden 2015 alusta käyttöön henkilökohtaiset laitteet, jolloin on mahdollista perehtyä myös opetuskäyttöön koulutuksien myötä. Vastuuhenkilöinä tässä kehittämiskohteessa ovat Tero Kärenlampi sekä Petri Lyytikäinen.

Eri luokka-asteille opetettavat pakolliset sisällöt käydään läpi ja valitaan opetussuunnitelmaa tukevia toimintoja esim. iMovie -ohjelmalla elokuvia (tekstin tuottaminen sekä äänen, kuvan, videon tekeminen). Tiedon kriittinen arviointi ja erilaisten laitteiden käyttötaidon opetus kulkee ohessa mukana. Selvitetään erilaisia tapoja dokumentoida työtä ja käyttää laitteita oppimista tukevissa toiminnoissa. Tehdään tiivistä yhteistyötä muiden koulumme kehittämisryhmien kanssa. Ajoitus kulkee yhdessä Ops-suunnitelman etenemisen kanssa. Hakeudutaan koulutuksiin ja tehdään Ka1-hakemus keväällä 2015, mahdollisten ulkomaisten kontaktien löytymisen kautta syvennetään yhteistyötä kansainväliseen suuntaan.

Haetaan soveltuva yhteisöllinen palvelu, jota voidaan hyödyntää opetuksessa.

Arviointia tehdään kokoajan projektin etenemisen myötä. Väliarvioinnit tehdään lukuvuosittain ja ensimmäinen toteutetaan keväällä 2015.

Advertisements

YTO-koulutusta odotellessa…

Aloitimme syysloman jälkeen seuraavan vaiheen oppilaiden yhteistyön lisäämisessä. Jo ennen lomaa saimme Anu-opelta vinkkiä, miten luokkien istumajärjestykset kannattaa suunnitella yhdessä, jotta kahden luokan välinen yhteistyö on mahdollisimman joustavaa ja toimivaa. Luokkaparityöskentelyn lisäksi kokeilimme ennen lomaa ryhmätyöskentelyä, jossa oli yhdistetty kaksi luokkaparia. Näiden perusteella teimme uudet istumajärjestykset ryhmämuotoon, mikä mahdollistaa ryhmien työskentelyn jommassa kummassa luokassa niin, että pulpettiryhmä on aina vapaana toisen luokkaparin luokassa. Nyt sitten odottelemme innokkaana keskiviikon Yto-koulutusta uusien ideoiden toivossa:)

Teemakohtaiset toimintasuunnitelmat

Oppilaiden oppiminen: Oppimisen henkilökohtaistaminen ja oppijalähtöisyys

Kuten kaikilla koulumme kehittämisryhmillä yhtenä tavoitteenamme on Hintan Tulevaisuuden peruskoulu -blogin pitäminen ajantasalla. Blogi toimii tiedotuskanavan muille ja toivottvasti innostaa muitakin mukaan kehittämistoimintaan.

Tavoitteenamme on kehittää vuosiluokkiin sitomatonta opetusta Hintan koulussa ja ensisijaisena tehtävänämme on luokkarajojen rikkominen 1. ja 2. -luokkien välillä jokapäiväisessä työskentelyssä. Tällä hetkellä olemme virallisesti kaksi eri luokkaa, joilla molemmilla on omat opettajansa, mutta jatkossa olisi ajatuksena toimia 1.- 2. -yhdysluokkana, jolla on kaksi opettajaa. Yhteistyö lähtee liikkeelle luokkien lukujärjetysten synkronisoinnista, jolloin luokat toimivat yhteisen aikataulun mukaan.

Yhteisopettajuus toteutuu käytännössä viikkokohtaisella suunnittelulla, tuntien/projektien pitämisellä yhdessä tai etukäteen suunnitelluissa ryhmissä, joissa eri-ikäiset oppilaat ovat tarkoituksenmukaisissa kokoonpanoissa. Oppilaiden keskinäinen yhteistyötä kehitetään yhteistoiminnallisin menetelmin mm. luokkaparitoimintalla sekä pienryhmätyöskentelyllä.

Koko yhteistyömme lähtökohtana on oppijalähtöisyys eli tarkoituksenamme on pyrkiä huomioimaan lasten yksilölliset tarpeet. Koska kaikkea ei voi kerralla saada, päätimme aluksi keskittyä ensisijaisesti yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa. Äidinkielen seitsemästä viikkotunnista on kaksi jakotuntia ja kaksi pienryhmätuntia, jossa oppilaat on jaettu neljään eri ryhmään oppimisvalmiuksien mukaisesti. Pienryhmätuntien sisältöinä ovat lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen, luetun ymmärtäminen ja kirjallisuus sekä kymmensormijärjestelmän alkeet.

Alla liitteitä, jotka liittyvät projektin valmisteluun ja Oph:n tavoitteisiin (klikkaa tekstiä avataksesi liiteen).

Kehittämiskouluverkoston toimintasuunnitelma 

Suunnitelma kehittämistoiminnasta

Oppilaiden oppiminen, kehittämiskohteet: Oppimisen henkilökohtaistaminen, oppijalähtöisyys.

Henkilöstön osaaminen, kehittämiskohteet: yhteisopettajuus.

Hyvinvointi, kehittämiskohteet: Koulumotivaation ja kouluviihtyvyyden lisääminen, oppilaiden kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisympäristöjen uudistaminen ja jaksamisen tukeminen.

Kehittämistoiminnan kuvaus

Joustavan alkuopetuksen kehittäminen:

1) vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen kehittäminen

Koulun kahden luokan 1c ja 2c lukujärjestykset on laadittu siten, että ne mahdollistavat monipuolisen yhteistyön luokkien välilllä. Yhteistyössä pyritään tehokkaisiin oppimistuloksiin sekä yhteteistoiminnallisten taitojen kehittämiseen mm. seuraavanlaisten ryhmänmuodostustapojen kautta:

  1. a) oppimisvaihe luku- ja kirjoitustaidossa
  2. b) luokkaparityöskentely (lähikehityksen vyöhykkeen hyödyntäminen)
  3. c) oppimistyylien mukainen ryhmittely

2) yhteisopettajuuden kehittäminen

Oppilaalla on kaksi kotiluokkaa ja kaksi opettajaa. Tavoitteena on kehittää luokkien välistä yhteisöllisyyttä sekä laajempaa ystäväverkostoa niin oppilaiden kuin myös perheiden kesken. Tavoitteena on myös toisia täydentävien opetusmenetelmien laatiminen kokonaisuuksiksi  –>  teemaviikot

* Opettajilla jaettu oppiaineet omien vahvuuksien mukaan. Toisella opettajalla vastuu matematiikan ja liikunnan opetuksesta, kun taas toisella on vastuu kuvataiteen, ympäristöluonnontiedon sekä uskonnon opetuksesta.

* Yhteisopettajuutta toteutetaan musiikissa, käsityössä ja äidinkielessä

* Eriyttäminen toteutuu jokapäivä joustavasti, sillä oppilaat ovat jaettu omiin ryhmiin pedagogisin perustein. Yhteisopettajuus mahdollistaa jatkuvan kehittämisen opetustyössä: ryhmätyöt, lukemaan opettaminen, kirjoittaminen jne.

* Arviointi toteutetaan yhteistyössä ja oppilas saa tukea kahdelta opettajalta

* Tavoitteena: oppilaille turvallinen kokonaisuus, jossa kaksi tuttua aikuista työskentelee tiiviissä yhteistyössä.

Oppilaiden oppiminen, kehittämiskohteet: teknologiaoppimisen lisääminen, 21. vuosisadan laaja-alaisten taitojen kehittyminen, osaamisen, taitojen ja oppimistulosten paraneminen sekä  sitoutumisen ja motivaation lisääminen.

Henkilöstön osaaminen, kehittämiskohteet: teknologiataitojen käyttö pedagogiikassa.

Kehittämistoiminnan kuvaus:

Tablet laitteiden opetuskäytön kehittäminen

Koululaitosta on moitittu hitaaksi ja kankeaksi teknologisille muutoksille. Haluamme olla mukana muokkaamassa tätä käsitystä ja omalta osaltamme olemme näyttämässä esimerkkiä uusien teknologisten sovellusten tuomisesta opetuksen avuksi. Omassa koulussamme viemme uudet sovellukset, ohjelmat ja pedagogiset kokeilut kaikille oppilaille sekä opettajille. Olemme myös viemässä omalta osaltamme kokemuksiamme ja oppejamme oman alueemme muille kouluille sekä laajemminkin kansallisesti. Haluamme olla myös mukana tulevaisuuden kehittyvässä globaalissa koulumaailmassa ja tavoitteemme on rakentaa kansainvälistä yhteistyötä.

IPadien käyttäminen opetuksessa on vielä kohtalaisen vähäistä. IPadeihin löytyy erittäin hyviä sovelluksia, joita voidaan hyödyntää eri tavoin opetuksessa. IPadit ovat helposti liikuteltavia, joten ne ovat helpommin hyödynnettävissä verrattuna kannettaviin tietokoneisiin. IPadien sovelluksilla voi myös tehdä lähes kaiken sen, mitä tietokoneiden eri ohjelmilla voidaan tehdä. IPadit ovat myös kannettavia tietokoneita edullisempia. IPadit ovat erittäin hyviä paikasta riippumattomaan opetukseen. IPadien kosketusnäyttö ja ohjelmat soveltuvat erittäin hyvin myös alkuopetuksen oppilaille.