Koulutuksesta ideoita tulevaan

Kävimme kuukausi sitten kuuntelemassa Kiiminkijoen koulun alkuopettajia Tanjaa ja Ninaa, jotka ovat jo useamman vuoden toteuttaneet joustavaa alkuopetusta. Mukaan tarttui hyviä käytännön ideoita niin työjärjetyksen rakentamisen kannalta kuin yksittäisten aineiden sisältöjen opettamisesta. Ideoiden pohjalta ajattelimme vahvistaa ensi lukuvuonna yhteisopettajuuttamme entistestään siten, että nykyisten äidinkielen Vihervaara-ryhmätuntien lisäksi jakaisimme yhden luokan oppilaat entisillä puolen ryhmän tunneilla kahteen ryhmään oppilaiden taitotasosta sekä tuniin sisällöstä riippuen. Yhdellä luokalla on tällöin kaksi opettajaa entisen jakotunnin pysyvän ryhmäjaon sijasta. Näin myös yhdellä luokalla on koulun alkamis- ja päättymisaika aina sama.

Matematiikan tunnit olemme pitäneet tänä lukuvuona omissa luokissa, mutta ensi vuonna suunnitelmissa olisi lisätä yhteistyötä ja toiminnallisuutta luokkien kesken. 1. ja 2. luokkien matematiikan sisällöistä löytyy paljon asioita, joita pystyy opettamaan ja käsittelemään yhtä aikaa ja tähän asiaan Kiiminkijoen opettajat ovat erityisesti perehtyneet ja valmisteelleet siihen liittyvää oppimateriaalia. Olisimme kiinnostuneita myös kokeilemaan tuota toiminnallista oppimateriaalia, mutta emme kuitenkaan uskalla vielä luopua omista oppiasteemme kirjoista.

Katsotaan, miten nämä ideat kehittyvät kevään aikana:)

Piia ja Satu

Advertisements

Vuoden alun kuulumisia

Uuteen vuoteen 2015 lähdimme muokkaamalla äidinkielen ryhmät vastaamaan oppilaiden tämän hetkistä tarvetta. Pikkumetsäläiset keskittyvät lukemisen perusharjoitteluun sanatasolla sekä harjoittelevat kirjoittamisen alkeita erityisopettajan johdolla. Ikimetsässä luetaan ja kirjoitetaan lausetasolla ja pelataan Ekapeliä omalla henkilökohtaisella tasolla. Etu- ja Takamarketin väki vuorottelevat kokonaisteoksen lukemisen ja esittelemisen kanssa sekä toisella viikkotunnilla kirjoittavat erilaisia tekstejä tietokoneella ja harjoittelevat kymmensormijärjestelmän alkeita.

Vuoden alkuun toteutimme koko koulun eka- ja tokaluokkalaisten yhteisen avaruusprojektin, jossa oppilaat työskentelivät ryhmissä parin viikon ajan yhdeksällä eri pisteellä. Luokkien opettajat olivat valmistelleen kukin luokkaansa muutaman pisteen. Avaruusprojekti näkyy myös kuvataiteen ja käsityön projekteissa. Lapset saavat suunnitella omat rakettinsa sekä ryhmien yhteiset robotit tai tutkimusasemat. On ollut mukava tehdä yhteistyötä isolla porukalla ja nähdä lapsien nauttivan:)

Piia ja Satu

Yhteistyön voimaa

Syyslukukausi on kulunut vauhdikkaasti uusia juttuja kokeillen. Osa kokeilusta on ollut onnistuneempia kuin toiset :), mutta kaiken kaikkiaan olemme  oikein tyytyväisiä sekä omaan että oppilaiden väliseen yhteistyöhön.

Yhteisessä joulujuhlaesityksessämme olemme päässeet konkreettisesti hyödyntämään syksyn aikana kertyneitä taitoja. Oppilaat muodostivat ryhmiä annettujen joulurunojen ympärille. Ryhmät jakautuivat luontevasti ns. sekaryhmiin 1-2. luokkalaisten kesken. Oppilaat suunnittelivat itsenäisesti, miten haluavat runon esittää. Kaikissa ryhmissä roolit oli onnistuttu jakamaan oppilaiden henkilökohtaisten taitojen mukaan. Autoimme lähinnä viimeistelyssä ja koreografioiden luomisessa. Vaikka syksyn aikana välillä tuntuikin epätoivoiselta saada oppilaat toimimaan ryhmissä tarkoituksenmukaisesti, oli nyt kiva huomata, kuinka itsenäisesti oppilaat työskentelivät keskenään. Pääsimme aika helpolla juhlan suunnittelun suhteen;)

Nyt hyvillä mielin kohti joulujuhlaa ja joululomaa!

Piia ja Satu

Kaveripurkit ja pallopäivät:)

Yhteistyötä aloitettaessa toinen luokista oli toiminut jo vuoden itsenäisenä luokkana, joten tottuminen luokkarajoja rikkovaan työskentelyyn vie aikaa (toisilta oppilailta enemmän ja toisilta vähemmän). Yhteistyön edistämiseksi olemme kehittelleet erilaisia toimintatapoja. Istumajärjestyksen suunnittelu oli niistä yksi ja siihen lisäksi suunnittelimme käyttäytymistä kontrolloimaan väriryhmät. Molemmissa luokissa on samat väriryhmät, jotka voivat kerätä itselleen hyvällä käyttäytymisellään ja työskentelyllään palloja, joista palkitaan eri tavoin aina viikon päättyessä. Palloja voi kerätä molemmista luokista ja tarkoituksena olisi, että ryhmän jäsenet oppisivat pitämään huolen toisistaan ja omastakin toiminnastaan.

Kaveripurkit edistävät välituntien sosiaalista toimintaa. Joka päivänä tietyllä välitunnilla on kaveripurkkivälitunti, jolloin arvottu porukka (kaksi oppilasta molemmilta luokilta) keksii yhteistä tekemistä jättämättä ketään ulkopuolelle. Täytyy myöntää, että alku on ollut vähän tahmeaa: kavereita ei meinata muistaa ja jotkut oppilaat eivät haluaisi viettää välituntia ennalta sovitussa porukassa… Uskomme kuitenkin, että sinnikkyys palkitaan (tääsäkin asiassa):).

Piia ja Satu

YTO-koulutusta odotellessa…

Aloitimme syysloman jälkeen seuraavan vaiheen oppilaiden yhteistyön lisäämisessä. Jo ennen lomaa saimme Anu-opelta vinkkiä, miten luokkien istumajärjestykset kannattaa suunnitella yhdessä, jotta kahden luokan välinen yhteistyö on mahdollisimman joustavaa ja toimivaa. Luokkaparityöskentelyn lisäksi kokeilimme ennen lomaa ryhmätyöskentelyä, jossa oli yhdistetty kaksi luokkaparia. Näiden perusteella teimme uudet istumajärjestykset ryhmämuotoon, mikä mahdollistaa ryhmien työskentelyn jommassa kummassa luokassa niin, että pulpettiryhmä on aina vapaana toisen luokkaparin luokassa. Nyt sitten odottelemme innokkaana keskiviikon Yto-koulutusta uusien ideoiden toivossa:)

Teemakohtaiset toimintasuunnitelmat

Oppilaiden oppiminen: Oppimisen henkilökohtaistaminen ja oppijalähtöisyys

Kuten kaikilla koulumme kehittämisryhmillä yhtenä tavoitteenamme on Hintan Tulevaisuuden peruskoulu -blogin pitäminen ajantasalla. Blogi toimii tiedotuskanavan muille ja toivottvasti innostaa muitakin mukaan kehittämistoimintaan.

Tavoitteenamme on kehittää vuosiluokkiin sitomatonta opetusta Hintan koulussa ja ensisijaisena tehtävänämme on luokkarajojen rikkominen 1. ja 2. -luokkien välillä jokapäiväisessä työskentelyssä. Tällä hetkellä olemme virallisesti kaksi eri luokkaa, joilla molemmilla on omat opettajansa, mutta jatkossa olisi ajatuksena toimia 1.- 2. -yhdysluokkana, jolla on kaksi opettajaa. Yhteistyö lähtee liikkeelle luokkien lukujärjetysten synkronisoinnista, jolloin luokat toimivat yhteisen aikataulun mukaan.

Yhteisopettajuus toteutuu käytännössä viikkokohtaisella suunnittelulla, tuntien/projektien pitämisellä yhdessä tai etukäteen suunnitelluissa ryhmissä, joissa eri-ikäiset oppilaat ovat tarkoituksenmukaisissa kokoonpanoissa. Oppilaiden keskinäinen yhteistyötä kehitetään yhteistoiminnallisin menetelmin mm. luokkaparitoimintalla sekä pienryhmätyöskentelyllä.

Koko yhteistyömme lähtökohtana on oppijalähtöisyys eli tarkoituksenamme on pyrkiä huomioimaan lasten yksilölliset tarpeet. Koska kaikkea ei voi kerralla saada, päätimme aluksi keskittyä ensisijaisesti yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa. Äidinkielen seitsemästä viikkotunnista on kaksi jakotuntia ja kaksi pienryhmätuntia, jossa oppilaat on jaettu neljään eri ryhmään oppimisvalmiuksien mukaisesti. Pienryhmätuntien sisältöinä ovat lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen, luetun ymmärtäminen ja kirjallisuus sekä kymmensormijärjestelmän alkeet.